Wie zijn wij?

‘We willen samen het visioen levend houden van een wereld waarin mensen zorgvuldig omgaan met de schepping en met elkaar; een wereld waarin het goed leven is voor iedereen. We weten ons geroepen om te doen wat we kunnen om deze droom waar te maken. In ons activiteitenprogramma komt tot uitdrukking dat we woorden en daden met elkaar verbinden.’ (Profielschets 2012)

De Doopsgezinde Gemeente Zeist wil een open geloofsgemeenschap zijn voor mensen die op zoek zijn naar een christendom dat recht doet aan hun sociale en kritische zin, waar mensen vrij met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun leven en geloof en waar zij zich laten inspireren door bijbelse en andere verhalen, poëzie, beeldende kunst en muziek.

Openheid

Ook aan mensen van buiten onze gemeente – uit een ruim gebied rondom Zeist – willen wij een plek bieden waar zij op eigen wijze hun geloof kunnen beleven en zich thuis kunnen voelen. We denken en praten over zingevingvragen vanuit een dopers perspectief en staan daarbij open voor de rijkdom van andere religieuze en niet-religieuze tradities. Wij kennen geen leerregels (dogma’s); we lezen de Bijbel op een open en kritische wijze, waarbij iedereen zelf kan en mag bepalen wat hij of zij gelooft. We zetten ons in voor vrede en steunen initiatieven die de vrede bevorderen, zoals de Christian Peacemaker Teams. 

Gelijkwaardigheid

In onze doopsgezinde geloofsgemeenschap en daarbuiten erkennen wij de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen: van mannen en vrouwen, hetero’s en homo’s, armen en rijken, ouderen en kinderen. Deze notie van gelijkwaardigheid heeft tot gevolg dat we geen bijzonder kerkelijk gezag aanvaarden. Er is sprake van een algemeen ‘priesterschap aller gelovigen’. We willen van elkaar leren, en leren kan alleen als er verschil van opvatting mag zijn. Men zal ons dan ook geen veroordelingen horen uitspreken over zaken als euthanasie, abortus of homoseksualiteit. Dat wordt aan de persoon zelf overgelaten. Vrijheid van geweten is voor ons een kernwaarde. Om die reden zijn we dan ook lid van de Zeister Raad van Kerken en zoeken we de dialoog met andere geloofsgemeenschappen in onze omgeving.